ห้องรับเอกสารแบบดิจิทัล

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดซองจดหมายอีกต่อไป
workflow automation digital mailroom banner - three people looking at computer screen

ห้องรับเอกสารแบบดิจิทัล

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดซองจดหมายอีกต่อไป
  1. หน้าหลัก
  2. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ - BPM
  3. อีเมลล์อัตโนมัติ - ห้องรับเอกสารแบบดิจิทัล

ลดการรับและส่งออกจดหมายที่เป็นกระดาษ

ควบคุมโดยการแปลงจดหมายขาเข้าที่เป็นกระดาษโดยอัตโนมัติ ห้องรับเอกสารแบบดิจิทัลเป็นระบบรับเอกสารอัตโนมัติที่สามารถสแกนและจัดทำดัชนีเอกสารได้อย่างรวดเร็วและส่งต่ออีเมลล์ภายในองค์กรของคุณได้โดยอัตโนมัติ จัดการทั้งจดหมายกระดาษและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกระบวนการเดียวกันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดมาตรฐานและลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรได้ เพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติของอีเมลล์อัตโนมัติ

ด้วย ห้องรับเอกสารแบบดิจิทัล (Digital Mailroom) คุณจะสามารถ:

  • ลดเวลาในการตัดสินใจ
  • มั่นใจได้ว่ามีการติดตามข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า

บริการ

worflow automation accounts payable highlight - people working on tablet and documents at table

เจ้าหนี้การค้า

workflow automation accounts receivable highlight - person computer while writing on paper

ลูกหนี้การค้า

workflow automation contracts management highlight - woman typing on laptop

การจัดการสัญญา

workflow automation human resources highlight woman shaking mans hand at table of people

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน